เรื่องสีก็เป็นอีกหนึ่งของความเชื่อของแต่ละชนเผ่า โดยส่วนใหญ่แล้วการดำรงชีวิตของชนเผ่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสี และมีความเชื่อในโชคลางอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สีที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นสีที่เป็นมงคลมากกว่า ส่วนสีอัปมงคลนั้นจะมีการนำมาใช้น้อยมาก หรือแถบจะไม่ได้นำมาใช้เลย และความแตกต่างของชนเผ่าก็ส่งผลถึงความเชื่อเรื่องสีแตกต่างกันไป ทางทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูล และนำมาเสนอให้ท่านที่มีความสนใจได้เข้า ศึกษาหาความรู้เรื่องสีกับความเชื่อของแต่ละชนเผ่าได้ที่นี่ี้ชนเผ่า
สีมงคล
สีอัปมงคล
สีแห่งมงคล กะเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นสีแดง และสีขาว เพราะเชื่อว่าเป็นสีแดง สีแห่งความเจริญ สีแห่งความมั่นคง สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความแข็งแกร็ง สีแห่งการมีชัย ส่วนสีขาวเป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์

สีแห่งความหายนะกะเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นสีดำ เพราะกะเหรี่ยงเชื่อว่า เป็นสีแห่งความมืดมัว สีแห่งความลี้ลับ ซับซ้อน สีแห่งความอับเฉา

สีดำสีแห่งมงคลม้งเชื่อว่าเป็นสีดำ เพราะเชื่อ ว่าเป็นสีที่มีความหนักแน่น สีแห่งชัยชนะ สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความผาสุข สีแห่งความหายนะนั้นชนเผ่าม้งเชื่อว่าเป็นสีแดง มังจะใช้สีแดงสวมใส่ให้คนตาย ดังนั้นม้งจึงไม่นิยมสวมใส่สีแดง หรือมีสีแดงไว้ครอบครอง นั่นหมายถึงความหายนะ ความสูญเสีย ความล้มเหลว
สีแห่งมงคลเมี่ยนเชื่อว่าเป็นสีแดง เพราะเป็นสีของเลือด สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความหวัง สีแห่งความเจริญ สีแห่งความหายนะนั้นชนเผ่าเมี่ยนเชื่อว่าเป็นสีดำ สีดำนั้นเป็นสีแห่งความตายของเมี่ยน
สีแห่งมงคลลาหู่เชื่อว่าเป็นสีขาว กับสีเหลือง เพราะเป็นสีแห่งชัยชนะ สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความผาสุขของชาวลาหู่ สีแห่งความสงบ สีแห่งความหายนะนั้นชนเผ่าลาหู่เชื่อว่าเป็นสีดำ เพราะเชื่อว่าเป็นสีแห่งความลี้ลับ ซับซ้อน มืดมัว
สีแห่งมงคลลีซูเชื่อว่าเป็นสีแดง เป็นสีแห่งสายเลือด สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความงอกงาม ส่วนสีขาวนี้น เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สีแห่งความหายนะชนเผ่าลีซูนั้น เป็นสีขาวและดำ เชื่อกันว่าเป็นสีแห่งคนตาย สีขาวจะมีความเชื่อกัน 2 แบบ คือ สีของคนตาย ส่วนอีกความหมายก็คือ สีแห่งความบริสุทธิ์
สีแห่งมงคลอาข่าเชื่อว่าเป็นสีแดง เพราะเชื่อว่า เป็นสีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความหายนะอาข่าเชื่อว่าเป็นสีดำ เพราะเชื่อว่าเป็นสีแห่งความล้มเหลว สีแห่งความไม่เจริญรุ่งเรือง สีแห่งความอับเฉา

จะเห็นได้ว่าชาวเขาส่วนใหญ่จะใช้สีแดงเป็นสีมงคล สีดำเป็นสีอัปมงคล ยกเว้นม้งที่มีความเชื่อเรื่องสีในทางตรงกันข้ามกับเผ่าอื่นๆ บทความนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญของทีมงาน โดย เล็ก (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) และ หยี (ชนเผ่าม้ง) แช็ทกันทาง MSN วันหนึ่ง และเกือบจะทะเลาะกัน ด้วยสาเหตุเพราะเล็กเปลี่ยนสีของตัวอักษรเป็นสีแดง

คราวนี้หากจะคุยกับใคร เห็นควรว่าจะต้องศึกษาเรื่องความชอบของคนที่สนทนาด้วย รวมถึงเรื่องสี