การเรียกชื่อ ทัศนคติ ต่อชนเผ่า

กะเหรี่ยง (Karen)
กะเหรี่ยง (Karen) - ปวา-เก่อะ-ญอ ทัศนคติที่มีต่อตัวเองว่า ตัวเองเป็นคนรักความสันโดษ ชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับชนกลุ่มอื่น ไม่มีความทะเยอทะยาน สมถะdddf ส่วนใหญ่กะเหรี่ยง จะชอบอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ตามลำพัง ไม่ค่อยใกล้ชิดกับเผ่าชนเผ่าอื่นเท่าใดนัก ปัจจุบันนี้ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มที่จะแสวงหาความเจริญมากขึ้น
ม้ง (Hmong) - แข่แม้ว ทัศนคติกะเหรี่ยงที่มีต่อม้ง บางพื้นที่จะอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่บางพื้นที่ก็ไม่เคยรู้จักกันเลย
เมี่ยน (Mien) - แข่เย้า ทัศนคติกะเหรี่ยงที่มีต่อเมี่ยน กะเหรี่ยงในอดีต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเมี่ยน เนื่องจากอยู่ร่วมกัน ติดต่อค้าขายด้วยกัน ปัจจุบันนี้ ความคิดนี้ยังคงเหมือนเดิม
ลาหู่ (Lahu) - มูเซ่อ ทัศนคติกะัเหรี่ยงที่มีต่อลาหู่ กะเหรี่ยงในอดีตนั้น คิดว่าลาหู่เป็นคนดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปัจจุบันเหมือนเดิม
ลีซู (Lisu) - แข่ลีซอ ทัศนคติกะเหรี่ยงที่มีต่อลีซู กะเหรี่ยงในอดีตนั้น ในบางพื้นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน ทำให้ไม่ค่อยรู้จักกับลีซู จึงไม่มีความคิดเห็นต่อลีซูเท่าใดนัก
อาข่า (Akha) - อีก้อ ทัศนคติกะเหรี่ยงที่มีต่ออาข่า กะเหรี่ยงในอดีตนั้น คิดว่า อาข่าเป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปัจจุบันเหมือนเดิม
ไทย (Thai) - จ่อแต่ะ ทัศนคติกะเหรี่ยงที่มีต่อคนไทย กะเหรี่ยงในอดีตนั้น คิดว่าคนไทยเป็นคนดี สามารถที่จะติดต่อ ค้าขายร่วมกันได้ ปัจจุบันความคิดนี้ ยังคงเดิม

ม้ง (Hmong)
กะเหรี่ยง (Karen) - หยั่ง ทัศนคติี่ม้งที่มีต่อกะเหรี่ยง ม้งในอดีตถือว่า กะเหรี่ยงเป็นกลุ่ม คนที่ไม่มีความสามารถ เช่นเดียวกับอาข่า ไม่รู้จักวิธีการทำมาหากิน แต่ในปัจจุบันนี้ ความคิดนี้เปลี่ยน แปลงไปนานแล้ว
ม้ง (Hmong) - ม้ง ม้งคิดว่าม้งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขยัน มีความอดทน เป็นคนฉลาดมีความสามารถ ม้งคิดว่าตัวเองไม่เป็นรองใคร
เมี่ยน (Mien) - จู ทัศนคติม้งที่มีต่อเมี่ยน ม้งในอดีตนั้น ไม่มีอคติต่อเมี่ยน เนื่องจาก ม้งกับเมี่ยนนั้น เชื้อสายมาจากที่เดียวกัน คือจีน ภาษาพูดม้งกับ เมียนไม่เหมือนกัน แต่ม้งกับเมียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันรักใคร่ปรองดองกัน
ลาหู่ (Lahu) - ลูเฮ่ ทัศนคติี่ม้งที่มีต่อลาหู่ โดยส่วนมากแล้ว ม้งจะไม่รู้จักลาหู่ ฉะนั้นเรื่องความคิดที่มี ต่อลาหู่นั้นไม่มี เฉย ๆ แต่ปัจจุบันนี้ม้งกับลาหู่ เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กัน เพราะติดต่อเรื่องค้าขายบ้าง
ลีซู (Lisu) - ลีซู๊ ทัศนคติี่ม้งที่มีต่อลีซู ม้งในอดีตนั้น ไม่ค่อยชอบลีซูเท่าไร เนื่องจากประสบการณ์ม้ง จะมากกว่าลีซู แต่ปัจจุบันนี้ความคิดนี้ ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว เพราะสังคมเริ่มเปลี่ยนไป พร้อมกับต้องเผชิญ กับโลกภายนอกขึ้นทุกวัน
อาข่า (Akha) - ฮั่ว ทัศนคติี่ม้งที่มีต่ออาข่า ม้งในอดีตนั้น ถือว่าชนเผ่า อาข่าเป็นชนเผ่า ที่ไม่มีความสามารถในการทำ มาหากิน ทำอะไร ไม่ค่อยเป็น ซึ่งไม่เท่าเทียมกับชนของตัวเอง แต่ปัจจุบันนี้ ความคิดนี้เปลี่ยนไปแล้ว
ไทย (Thai) - มั้งเกล่า ทัศนคติี่ม้งที่มีต่อมั้งเกล่า ม้งในอดีตนั้นไม่ค่อยชอบ คนไทยเนื่องจากคนไทย เป็นคนที่เอารัด เอาเปรียบคนม้ง และคนไทยใจดำ แต่ปัจจุบันนี้ ความคิดนี้ เริ่มที่จะ้เปลี่ยนไปแล้ว

เมี่ยน (Mien)
กะเหรี่ยง (Karen) - จั่นย้าง ทัศนคติของเมี่ยนที่มีต่อกะเหรี่ยง ในอดีตนั้น เมี่ยนเป็นชนเผ่า ที่ชอบปกครองตนเองมากกว่า และไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับชนเผ่าอื่น รวมทั้งกะเหรี่ยงด้วย เมี่ยนกับกะเหรี่ยง จึงไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ บางกลุ่มก็ไม่รู้จักกะเหรี่ยงเลย แต่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปแล้ว เมี่ยนกับกะเหรี่ยงเข้ากันได้ดี และไม่มีปัญหาต่อกัน
ม้ง (Hmong) - จั่นปะเหมี่ยว ทัศนะคติที่เมี่ยนมีกับม้งนั้น ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะว่าเมี่ยนกับม้งไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันมากนัก เมี่ยนกับม้งจะต่างฝากต่างอยู่่ บางพื้นที่อาจมีทัศนคติที่ต่างกัน เช่น ระบบสาธารณสุข
เมี่ยน (Mien) - เมี่ยน เมี่ยนคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มชนรักความสงบ มีความถนัดทางการค้าขาย และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประจำเผ่า โดยส่วนใหญ่ เมี่ยนรังเกียจการดูหมิ่นจากกลุ่มชนอื่น
ลาหู่ (Lahu) - หละเห่ ทัศนคติที่เมี่ยนมีต่อลาหู่ ในอดีตนั้นเมี่ยนบางกลุ่ม ไม่ค่อยรู้จักลาหู่ เนื่องจากไม่ได้มีการติดต่อกัน บางกลุ่มรู้จัก เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้กัน แต่การติดต่อก็แทบไม่มี เพราะต่างคนต่างอยู่ ปัจจุบันรู้จักกันมากขึ้น
ลีซู (Lisu) - จั่นหลี้ซ่อ ทัศนคติเมี่ยนที่มีต่อลีซู มีวิุถีชีิวิตใกล้เคียงกัน ซึ่งคล้ายกับคนจีน ชำนาญในการทำการค้าขาย อาจมีการแข่งขันกัน มักอาศัยอยู่ห่างไกลกัน จึงขาดการติดต่อซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีความเข้าใจกันมากขึ้น
อาข่า (Akha) - จั่นอะข่า ทัศนคติที่เมี่ยนมีต่ออาข่า เมี่ยนคิดว่า อาจมีความแตกต่าง ทางด้านสาธารณสุข วิถีชีิวิตของต่างกัน เมี่ยนจะอยู่อย่างสงบ ในขณะที่อาข่ามีประเพณี ที่นิยมความครื้นเครง
ไทย (Thai) - จั่นเป๊าะเล๊าะ ทัศนคติเมี่ยนที่มีต่อคนไทย เมี่ยนในอดีตนั้น ไม่ชอบคนไทยเท่าไร เพราะคนไทยเอารัด เอาเปรียบเมี่ยน ซึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยเข้าไม่ถึง ความเป็นเมี่ยน หรืออาจเป็นเพราะภาษาที่เมี่ยน จะเรียกตำรวจว่า "จั่นไท้" ในขณะที่เรียกคนไทยด้วยคำเดียวกัน ปัจจุบันเมี่ยนอาจถือได้ว่า มีการติดต่อทางราชการไทยมาก ส่งผลให้พูดภาษาไทยชัดเจน

ลาหู่ (Lahu)
กะเหรี่ยง (Karen) - หยาแล้ ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อกะเหรี่ยง ลาหู่ในอดีตนั้นมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อกะเหรี่ยงเช่นกัน ปัจจุบันก็เหมือนเดิม
ม้ง (Hmong) - เคเหมียว ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อม้ง ลาหูในอดีตนั้นไม่ มีความสัมพันธ์กับ ม้งเนื่องจาก สภาพ แวดล้อมไม่ได้อยู่ รวมกัน แต่ปัจจุบัน นี้ลาหู่เริ่มที่จะรู้จักม้ง และติดต่อกับม้ง มากขึ้น แต่ลาหู่คิดว่าม้ง เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ไม่ดี
เมี่ยน (Mien) - เคเย้า ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อเมี่ยน ลาหู่ในอดีตจะไม่ชอบเมี่ยน เพราะเมี่ยนชอบเอาเปรียบ ลาหู่เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนี้ทัศนคติ นี้เริ่มที่จะหมดไปแล้ว เนื่องจาก ได้รับการศึกษามากขึ้นกว่าอดีต
ลาหู่ (Lahu) - ลาหู่ ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อตัวเองว่า ตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อย ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อบูชาอือซา แปลว่าเทพเจ้า ลาหู่คิดว่า การกระทำอะไรก็ตาม จะมีเทพเจ้าเห็น และคิดว่าตัวเองอยู่ ที่ไหนหนใดก็มีเทพเจ้า คุ้มครองดูแลตลอดเวลา
ลีซู (Lisu) - ลีซอ ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อลีซู ลาหู่ในอดีตนั้นอยู่รวมกันกับลีซู และเป็นญาติกัน จึงทำให้รักใคร่ปรองดองกัน มากกว่าชนกลุ่มอื่น ๆ
อาข่า (Akha) - ต่อก่อ ทัศนคติลาหู่ที่มีต่ออาข่า ลาหู่ในอดีตนั้น มีความสัมพันธ์กับ อาข่ามากกว่าชนกลุ่มอื่น ๆ เพราะอพยพมาจากที่เดียวกัน อยู่ร่วมกันเหมือนพี่ เหมือนน้องกัน จึงรักใคร่ปองดองกัน ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดิม
ไทย (Thai) - ก๊อเล้อะ ทัศนคติลาหู่ที่มีต่อไทย ลาหู่ในอดีตนั้น มีทัศนคติต่อคน ไทยว่าคนไทยดี เพราะได้ทำการค้า ขายกับคนไทยมากขึ้น ปัจจุบันนี้คนไทยชอบเอาเปรียบ ลาหู่มาก แม้แต่ที่ดินทำกิน ไม่มีใบแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือโฉนดที่ดินเป็นของตัวเอง

ลีซู
(Lisu)
กะเหรี่ยง (Karen) - ยักคึ้กลึก ทัศนคติลีซูที่มีต่อกะเหรี่ยง ลีซูในอดีตเข้ากับกะเหรี่ยงได้ เนื่องจากไม่มีเรื่องใด ที่เอารัดเอาเปรียบกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้
ม้ง (Hmong) - เหมี่ยจือ ทัศนคติลีซูที่มีต่อม้ง ลีซูในอดีตนั้น มักจะเข้ากับม้งไม่ได้ เพราะมีความคิดว่าม้งเห็นแก่ตัว และเอารัดเอาเปรียบ แต่ในปัจจุบันนี้ ความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว
เมี่ยน (Mien) - หยาจ่อ ทัศนคติลีซูที่มีต่อเมี่ยน ในอดีตคล้ายคลึงกับที่มีต่อม้ง แต่ในปัจจุบันนี้ ความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว
ลาหู่ (Lahu) - หล่าหขื๊อ ทัศนคติลีซูที่มีต่อลาหู่ ลีซูในอดีตจะอาศัยอยู่ใกล้กัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ปรองดองต่อกันเหมือนพี่น้อง ปัจจุบันยังคงเป็นเช่นเดิม
ลีซู (Lisu) - ลีซู ทัศนคติลีซูที่ต่อตนเองว่า คิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดา ไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่น ๆ ทั่วไป
อาข่า (Akha) - อะข่า ทัศนคติลีซูมีต่ออาข่าู ในอดีตมีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับลาหู่ แต่ไม่ใกล้ชิดเท่า บางที่มีความใกล้้ชิดกันมากกว่าเผ่าอื่น ๆ เพราะมักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ไทย (Thai) - บีหยิ ทัศนคติลีซูที่มีต่อคนไทย ลีซูในอดีตคิดว่าคนไทย ชอบเอารัดเอาเปรียบ แต่ปัจจุบัน ความคิดนี้ เริ่มเปลี่ยนแล้ว

อาข่า (Akha)
กะเหรี่ยง (Karen) - หยาแล้ ทัศนคติอาข่าที่มีต่อกะเหรี่ยง อาข่าในอดีตนั้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกะเหรี่ยง เนื่องจากอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดิม
ม้ง (Hmong) - แฉ่เหมี่ยว ทัศนคติอาข่าที่มีต่อม้ง อาข่าในอดีตไม่รู้จักม้ง เนื่องจาก อาข่ากับม้งไม่ได้ ติดต่อค้าขายด้วยกัน แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะมี ความสัมพันธ์ต่อกัน เนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ทำให้ทุกชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม เริ่มที่จะเข้ามาปองดองกันมากขึ้น
เมี่ยน (Mien) - แฉ่เหย่า ทัศนคติอาข่าที่มีต่อเมี่ยน อาข่าในอดีตนั้น ไม่ได้สนิทสนมกับเมี่ยน เพราะเมี่ยนฉลาดกว่า และมีประสบการณ์ เรื่องการค้ามากกว่าอาข่า ดังนั้นอาข่าจะไม่ค่อยมี ความสัมพันธ์ ต่อเมี่ยนเท่าไร แต่ปัจจุบันนี้อาข่ากับเมี่ยน มีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
ลาหู่ (Lahu) - หม่อเส่อ ทัศนคติอาข่าที่มีต่อ ลาหู่ อาข่าในอดีตนั้น เป็นญาติกับลาหู่ สามารถติดต่อและทำ การค้ากับร่วมกับลาหู่ มากกว่าชนกลุ่มอื่น ๆ อาข่าส่วนใหญ่พูดภาษา ลาหู่ได้ รัก ใคร่ปองดองกัน
ลีซู (Lisu) - หลี่ส่่อ ทัศนคติอาข่าที่มีต่อลีซู อาข่าในอดีตนั้นไม่ค่อยรู้จักลีซู และไม่ค่อยสนิทสนม กับลีซูสักเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันนี้ อาข่ากับลีซู เริ่มที่จะรักใคร่ปรองดองกัน มากกว่าชนกลุ่มน้อยอื่น
อาข่า (Akha) - อ่าข่า ทัศนคติอาข่าที่มี ต่อตัวเองว่า ตัวเองเป็นชนกลุ่มที่ เข้ากับชนเผ่าอื่น ๆ ได้ และไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น เพราะอาข่ามี นิสัยซื่อสัตย์ ไม่ชำนาญการค้า รักความสันโดษ ชอบเสียงป่า เสียงเขา เป็นชีวิตจิตใจ
ไทย (Thai) - ก๊อเล้อะ ทัศนคติอาข่าที่มีต่อคนไทย อาข่าู่ในอดีตนั้น มีทัศนคติต่อคนไทยว่าคนไทยดี เพราะอาข่าเคยทำการค้า ขายร่วมกับคนไทย อาข่ายอมรับว่าคนไทยฉลาด ซื่อสัตย์และมีความสามัคคีเป็นเลิศ

ไทย (Thai)
กะเหรี่ยง (Karen) - กะเหรี่ยง ...แต่จะมีคนไทยสักกี่คนที่รู้จักชนกลุ่มน้อยได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะเรียกพวกเขาได้ถูกต้องตามที่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เขาเป็นอยู่ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคนไทยเรียกชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ทั้งหมดว่า แม้ว ทั้ง ๆ ที่เขาเหล่านั้นก็มีชื่อเรียก และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยเรียกคนไทยว่า คนเมือง แต่จริง ๆ แล้ว ภายในคนไทยหรือคนเมืองก็มี ชนกลุ่มอื่นปนอยู่มากมาย เช่น คนเมือง จะประกอบด้วย คนลื้อ คนย่อง เป็นต้น
ม้ง (Hmong) - แม้ว
เมี่ยน (Mien) - เย้า
ลาหู่ (Lahu) - มูเซอ
ลีซู (Lisu) - ลีซอ
อาข่า (Akha) - อีก้อ
ไทย (Thai) - ไทย