ม้งที่อเมริกา

       หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือม้งที่หลบหนีภัยสงคราม แล้วได้ย้ายม้งเหล่านี้เข้าไปอาศัยอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรที่ทำกิน และบ้านพักให้ โดยให้มีการเช่าอาศัยอยู่ จัดสวัสดิการให้ พร้อมทั้งจัดหางานให้ม้งเหล่านี้มีรายได้มาเลี้ยงชีพ รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีงบประมาณก้อนหนึ่งที่เป็นเงินเลี้ยงดูเด็ก และคนชรา ม้งบางครอบครัวที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ต้องอาศัยเงินดูแลเด็กเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว เนื่องจากว่าการทำงานรับจ้างนั้นรายได้น้อย ไม่พอสำหรับการเลี้ยงชีพ

เยาวชนม้งสหรัฐอเมริกาทุกคนได้รับการศึกษาได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างทั่วถึง ซึ่งเยาวชน ม้งบางคนที่เติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้ถูกความเจริญทางด้านเทคโนโลยีหล่อหลอมขัดเกลา จนบางคนไม่รู้จักประเพณีอันดีงามของตัวเอง ไว้ซึ่งความดั้งเดิมของประเพณีเหล่านั้น และภาพเหล่านี้คือ ความสำเร็จของเยาวชนม้งในประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านการบังเทิง ตลอดจนมีการจัดประกวด แข่งขันร้องเพลงม้งเกิดขึ้น และได้มีนักร้องเยาวชนม้งสหรัฐอเมริกามากมาย ดารานักแสดงชาย-หญิงม้ง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการศึกษาทั้งสิ้น ความเจริญทางวัฒนธรรมทางตะวันตก ปัจจุบันนี้ม้งที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับชาวอเมริกาที่นั่่น และวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้เข้ามาหล่อหลอมเยาวชนม้งเหล่านี้ จนพวกเขาไม่สามารถที่จะยึด ติดอยู่กับวัฒนธรรมม้งเดิม ๆ ได้อีกแล้ว เยาวชนเหล่านี้ได้ตกเป็นทาสของวัฒนธรรมตะวันตกอย่างบ้าคลั่ง ชุบชีวิตเยาวชนม้งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ ในแบบฉบับที่แตกต่าง