เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า สังคมม้งเป็นสังคมเกษตรกรรมเท่านั้น ชาวม้งไม่มีวันหยุดตามประเพณี นอกจากวันพิธีปีใหม่เท่านั้น เว้นแต่จะหยุดตามเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ มีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้าน พิธีแต่งงาน หรือการประกอบพิธีกรรมของแต่ละครัวเรือน ดังนั้นกิจกรรมการเกษตร ซึ่งรวบรวมได้ตามกำหนดเวลาในรอบปีที่เกี่ยวกับไร่ข้าว ข้าวโพด พืชผักต่าง ๆ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ม้งเริ่มมีการเกษตรผสมผสานมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วเลิกการทำไร่ข้าว ข้าวโพด แล้วจะทำข้าวนาแทนสวนผลไม้ ตลอดจนประกอบอาชีพอื่นมาเสริม เช่น การปักผ้า การทำเครื่องประดับทองขาว การทำเครื่องเงิน เป็นต้น

ช่วงเวลา/เดือน
กิจกรรมในอดีต
กิจกรรมปัจจุบัน
ธันวาคม
สำรวจหาพื้นที่ทำไร่ที่ใหม่
สำรวจสวน ไร่ นา
มกราคม - กุมภาพันธ์
ถางไร่
สำรวจที่นา ไร่ ถางหญ้า กรีดยาง ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว ปักผ้า
มีนาคม - เมษายน
เผาไร่ เก็บเศษไม้ ตอไม้ในไร่ข้าว
เผาไร่ เก็บเศษไม้ ตอไม้ ดูแลไม้ผล พ่นยา ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว ปักผ้า
พฤษภาคม - มิถุนายน
ปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว พืชผักต่างๆ
เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง พืชผักต่างๆ ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว ปักผ้า
กรกฏาคม - สิงหาคม
ดูแลถางหญ้าในไร่ข้าว
เก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี ลำใย ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว
กันยายน - ตุลาคม
ปลูกฝิ่นในไร่ข้าวโพด
ตกแต่งกิ่งไม้ผล ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว ปักผ้า
ตุลาคม - พฤศจิกายน
เก็บเกี่ยวข้าวไร่
เก็บเกี่ยวข้าวนา ทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว ตระเตรียมชุดม้ง
ธันวาคม - มกราคม
นวดข้าว กรีดยางฝิ่น เก็บเมล็ดฝิ่น
ฉลองเทศกาลปีใหม่
จาก สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. จากหนังสือสารานุกรมกลุ่มชาติ (ม้ง). หน้า 10, กันยายน 2538