การนับวัน เดือน ปีของม้งนั้น
ซึ่งตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของม้งส่วนใหญ่จะอยู่ตามภูเขาสูง ดังนั้นบรรพบุรุษ ของม้งได้อาศัยธรรมชาติในการนับวันเพื่อเป็นฤดูการเพาะปลูกต่างๆ เช่นช่วง เดือนที่มีเสียงแมลงร้องทั้งวันจะบอกเป็นลางว่าฝนจะตกแล้วต้องทำการเผาป่า เพื่อจะได้ทำการเพาะปลูก ไม่เพียงแต่การเพาะปลูกเท่านั้น ยังมีการนับวันของ การเดินทางด้วย เนื่องจากม้งมีความเชื่อเรื่องโชคลาง หากว่าการเดินมีการ เสี่ยงทายดูก่อนที่จะเดินทาง เพื่อให้การติดต่อหรือการสื่อสารประสบ ความสำเร็จ และมีโชดในการเดินทางอีกด้วย หากจะเดินทางนั้นจะ ต้องมีการดูเวลาที่เหมาะสมในการเดินซึ่งการนับเดือนของม้งนั้น ในหนึ่งปีจะมี 12 เดือน แต่ม้งจะนับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่1 แล้วเรี่ยงตามลำดับ

1. การนับเดือนของม้ง
           การนับเดือนของม้ง ม้งจะมีการนับเดือนตามวัน หากว่าเดือนใดที่มีข้างขึ้นหรือข้างแรม เพียง 14 วัน ก็แสดงว่าเดือนนั้น จะมี29วัน แต่ถ้าเดือนใดที่นับแล้วมีข้างขึ้นและข้างแรม 15วัน ก็แสดงว่าเดือนนั้นจะมี 30 วัน
ชื่อเดือน (ภาษาม้ง)
เทียบกับเดือน
เดือนของไทย
อี้ลี้ดู้
1
กุมภาพันธ์
อ้อลี้ดู้
2
มีนาคม
เป้ลี้ดู้
3
เมษายน
เปล้าลี้ดู้
4
พฤษภาคม
จือลี้ดู้
5
มิถุนายน
เจาลี้ดู้
6
กรกฏาคม
เชี้ยงลี้ดู้
7
สิงหาคม
ยี่ลี้ดู้
8
กันยายน
จั๊วะลี้ดู้
9
ตุลาคม
เกาลี้ดู้
10
พฤศจิกายน
เกาอี้ลี้ดู้
11
ธันวาคม
เกาอ้อลี้ดู้
12
มกราคม

2. การนับวันของม้ง
      การนับวันของม้งโดยทั่วไปแล้วม้งจะมีการนับวันเช่นเดียวกับประเทศจีน และยึดถือปฎิทินฉบับเดียวกับคนจีน ซึ่งการนับวัน ม้งจะนับเป็นข้างขึ้นกับข้างแรมโดยเริ่มนับจากขึ้น 1 ค่ำเป็นวันที่หนึ่งของเดือนนั้น
และตรงกับวันหนูหรือชั้วะนู้
 
ชื่อวัน (ภาษาม้ง)
ความหมาย
ชั้วะนู้
วันหนู
งู้นู้
วันวัว
จู้อนู้
วันเสือ
กระต่ายนู้ (ม้งไม่มีชื่อสัตว์บางชนิด)
วันกระต่าย
ย่างเหลานู้
วันงูใหญ่
นั้งนู้
วันงูเล็ก
เน้งนู้
วันม้า
เมย์เอ๊ะนู้
วันแพะ
หล้านู้
วันลิง
คล้านู้
วันไก่
เด๋นู้
วันสุนัข
บั๊วะนู้
วันหมู