เดือน
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ภาพ
มกราคมมุงหลังคาหรือซ่อมแซมบ้านทำความสะอาดในบ้าน
รอบๆบ้าน ให้น่าอยู่ เพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ลาหู่
(กินวอร์ลาหู่)

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน เป็นช่วงปลูกข้าวไร่ และปลูกพืชพักในไร่
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
    การปฏิบัติตามวิถีชีวิตในรอบปีของชาวลาหู่หมู่บ้านจะแล หมู่ที่ 11 ต. แม่ยาว อ. เมือง จ. เชียงราย นี้ขาดไม่ได้ เด็ดขาดพวกเขามีความเชื่อว่าอยู่มาได้จนถึง ปัจจุบันก็เพราะความอุดมสมบุรณ์ของป่า มีของป่าใช้ มีพื้นที่สำหรับ หาของป่าได้ตลอดทั้งปี และมีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม วิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชอบอยู่โดดเดี่ยวตามหุบเขา ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร เพียงรำลึกว่าขอให้ลูกหลานมีความสุขและ
มีสุขภาพอนามัยที่ดีก็เป็นพอ.