ลงง่าย - ขึ้นยาก
เป็นการได้อย่างเสียอย่าง - การทำทางลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน ทำให้ความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน สาธารูณโภคไหลเข้าสู่หมู่บ้าน แต่ก็ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมเมือง และวัฒนธรรมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเด็ก กับรถเลื่อนที่ลงสู่ดอยอย่างรวดเร็ว แต่ความเร็วที่มีมากส่งผลกระทบ สู่ความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และ ความยากลำบากในการกลับขึ้นดอยอีกครั้ง