มีคำอธิบายคำเดียว
หมายเหตุ: วีดีโอชุดนี้เพียงคาดหวังจะให้ทุกท่านมองเห็น "ความสุข" ที่ทุกผู้คน ทุกชนเผ่าแสวงหา และทีมงานพบเหตุการณ์นี้ ในงานเลี้ยงของหมู่บ้าน จึงรู้สึกร่วมไปกับความสุขนั้นด้วย ไม่ได้คาดหวังที่จะนำเสนอว่า ชนเผ่าลีซู เป็นชนขี้เหล้าแต่อย่างี้
คุณคิดอย่างไง ให้เราได้รับรู้ด้วยคะ