แนะนำตัว
สบายดีนะคะ ฉันชื่อพัชรา แซ่ฟุ้ง ตระกูล "ละปุ๋งเมี่ยน" เน้อ.. ชื่อเมี่ยนว่า ก๊อยเอ ปกติเขาเรียก "แอ๋น" บ้านอยู่อำเภอเวียงแก่น บ้านหนองเตา ตอนนี้ได้มาทำงานที่นี่ ขอบคุณ

"Yiem longx nyei saah? Yie nyei mbuox heuc Patchara Saefung. Yie La Bpung mienh oc. Yie (nyei) domh mienh mbuox heuc Goiv Ei. Ninh mbuo daaih heuc yie benx Aenh hnangv lorqc. Yie nyei biauv yiem uov huaav Amphur Wieng Gaen, Nongtao langx wuov oc. Ih zanc yie daaih zoux gong yiem naaiv. Laengz zingh camv."

คะ