йӵ
ʺ´ ҹ͹ ҹҧ Ӻ ѧѴ§ ҧª ͺسҡ

"M'mbuo longx nyei haah? Yie nyei mbuox heuc Saan Dorn Saeqv Fongc. Ha'nziaauc Lauz. Yie yiem huaav Baan Pang Gew, Tambol Wawee, Amphur Mae Suey, Chiangrai Province yiem wuov nyungc Huay Chompoo da'bung lorqc. Yie zoux gong yiem m'ndau. Laengz zingh camv-camv."