ค่ายเด็กชนเผ่ารักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติพันธ์อะไร ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และแต่ละชนเผ่ามีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเยาวชนรุ่นหลังควรที่ได้รับการสืบทอดไม่หาย เลือนหายไปกับกระแสสังคมที่ถาโถมเข้ามา แทนที่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ค่ายเด็กชนเผ่ารักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง 17 -19 กันยายน 2551 ที่โรงเรียนภูเค็งพัฒนา บ้านห้วยหยวก อ.เวียงสา จ.น่าน มีน้องที่เป็นชนเผ่าอาิทิ เช่น เมี่ยน ม้ง และ มาลาบรีมาเข้าร่วมประมาณ 70 คน