Laosan Saefong (Lao) - Mien

How are you? My name is Santorn Saefong. My nickname is Lao. I live way over there in Panggew village, Wawi sub-district, Mae Suay district in Chiang Rai province. I live near Huay Chompoo. Thank you very much.

"M'mbuo longx nyei haah? Yie nyei mbuox heuc Saan Dorn Saeqv Fongc. Ha'nziaauc Lauz. Yie yiem huaav Baan Pang Gew, Tambol Wawee, Amphur Mae Suey, Chiangrai Province yiem wuov nyungc Huay Chompoo da'bung lorqc. Yie zoux gong yiem m'ndau. Laengz zingh camv-camv."

Return to Language Main Page